OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pozn. zm.)

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

Strona internetowa qsgroup.eu przechowuje zapytania HTTPS, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających stronę (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies, serwer Administratora może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

Zebrane pliki Cookies są przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem, na którym umieszczona jest strona pewneodszkodowania.pl Administrator wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu strony do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

III. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe użytkowników były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne i fizyczne.

VI. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej www.pewneodszkodowania.pl

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest QS Sp. z o.o. z siedzibą w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 175, 05 – 110 Jabłonna, zwany dalej „Administratorem”.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać kierując korespondencję na adres email: biuro@qsgroup.eu lub w formie  pisemnej na adres:  QS SP. z o.o. ul. Modlińska 175, 05-110 Jabłonna

Administrator zbiera dane przekazane przez użytkowników za pośrednictwem zamieszczonego na stronie internetowej formularza, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia za jego zgodą oferty handlowej.

Dane zbierane przez Administratora obejmują : imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, marka samochodu, rocznik produkcji oraz inne dane wskazane w pytaniu skierowanym za pośrednictwem formularza.

Użytkownik może przesłać do Administratora dokumentację zdarzenia, w której mogą znajdować się inne dane niż podane w pkt 4. Przesyłając dokumenty z tymi danymi użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie danych znajdujących się w przesłanych dokumentach.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu :

 • umożliwienia kontaktu z użytkownikiem w oparciu o dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 • przedstawienia oferty handlowej,
 • wykonania usługi świadczonej Administratora i podmioty współpracujące,
 • udzielania informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest :

 • 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w zakresie prowadzenia korespondencji i odpowiedzi na przedstawione pytania,
 • 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda użytkownika wyrażona przez podanie danych kontaktowych,
 • 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie realizacji umowy.

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody przez użytkownika lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych, a w przypadku zawarcia umowy do 3 lat od dnia zakończenia realizacji umowy.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz skutkiem braku podania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie, niemożność przedstawienia oferty handlowej oraz niemożność wykonania zawartej umowy.

Podane dane osobowe udostępnione będą:

 • podmiotom współpracującym z Administratorem w celu przygotowania oferty handlowej oraz w związku z realizacją umowy, w tym zewnętrznym kancelariom prawnym,
 • operatorom pocztowym lub firmom kurierskim w związku z realizacją umowy,
 • podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.
 • Ponadto informujemy, że użytkownik ma prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania  swoich  danych  osobowych,  które  są  nieprawidłowe  oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia  swoich  danych  osobowych,  w  szczególności  w  przypadku cofnięcia  przez  użytkownika zgody  na  przetwarzanie,  gdy  nie  ma  innej  podstawy prawnej przetwarzania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu  wobec  przetwarzania  swoich  danych,  ze  względu  na szczególną  sytuację użytkownika,  w  przypadkach,  kiedy  przetwarzamy dane na  podstawie prawnie usprawiedliwionego  interesu Administratora,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi  do  organu  nadzorczego  zajmującego  się  ochroną  danych osobowych, tj. Prezesa  Urzędu Ochrony  Danych

W zakresie,  w  jakim  dane  są  przetwarzane  na  podstawie  zgody  –  użytkownik ma prawo  wycofania  zgody  na  przetwarzanie  danych  w  dowolnym  Wycofanie  zgody  nie  ma  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego dokonano  na  podstawie    zgody użytkownika przed jej wycofaniem. Użytkownik może wycofać zgodę poprzez  wysłanie  oświadczenia  o  wycofaniu  zgody  na  adres korespondencyjny Administratora bądź  adres e-mailowy.

Podane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie korzysta z systemów  służących  do  zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane zgromadzone przez Administratora nie będą  przekazane  do państw trzecich.